RCBurgas.com - Ресурсен център Бургас

Switch to desktop Register Login

 

Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е държавно специализирано обслужващо звено за дейности, свързани с провеждането на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.
         В Регионалния център работят ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора и педагог на зрително затруднени. Специалистите подпомагат успешното приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училищата, центровете за личностно развитие на територията на област Бургас. Освен ресурсното подпомагане там, където училищата все още не успяват сами да го направят, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование основно имат и съвсем нови функции. Директорът на Регионалния център в началото на всяка година сформира Регионален екип за подкрепа за личностно развитие /РЕПЛР/, чийто ръководител е представител на РУО. РЕПЛР одобрява или не допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности, организира повторна оценка на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа, както и индивидуална оценка на децата, чиито родители са дали заявление за насочване в специално училище или в център за специална образователна подкрепа, отлага по обективни причини от задължително обучение от първи клас, насочва към професионално обучение учениците, завършили седми или десети клас с удостоверение за завършен клас. Центърът ще предоставя и организира и методическа подкрепа.

 

   ДИРЕКТОР
Антоанета Кирилова Стоянова
   ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
Мария Николова


   РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

 

Албена Милчева Димитрова Анжела Стефанова Колева Валентина Христова Димитрова
Ваня Вълкова Гочева Владка Стоянова Димитрова Галя Петрова Желчева
Ганка Иванова Куртева Десислава Сашева Господинова Димитрина Николова Ковачева
Добринка Кънчева Ковачева Елена Димитрова Колева Жечка Кръстева Филипова
Златина Димова Симеонова Златина Янева Мавродиева Иванка Тоткова Димитрова
Йовка Георгиева Момчилова Йовка Димитрова Желязкова Йорданка Христова Динкова
Калина Иванова Илчева Константина Колева Колева Мара Стефанова Тенчева
Мариана Стоянова Стоянова Марина Янева Стоева Милена Николаева Атанасова
Милка Дончева Ватева Милчо Жеков Попов Нели Андреева Андреева
Нина Цветкова Бяндова Пенка Венелинова Пенчева Петранка Желева Иванова
Радка Христова Кирова Радостина Жекова Митева Радостина Петрова Грозева
Ростислава Стефанова Костова-Стефанова Румен Тодоров Тончев Румяна Стоянова Дапчева
Силвия Димитрова Кънева Силвия Иванова Стамболиева Снежанка Борисова Стойнова
Станимир Андонов Желев Станислава Стефанова Кодева Стойчо Стоянов Димитров
Таня Русева Атанасова Фотинка Иванова Краева Юлия Величкова Иванова
Янка Добрева Георгиева    
     


 

   ПЕДАГОГ НА ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ ДЕЦА
Татяна Тодорова Янакиева

   РЕХАБИЛИТАТОРИ НА СЛУХА И ГОВОРА
Изабела Димитрова Вътева - Петкова
Таня Василева Бръсничева

   ЛОГОПЕДИ
Величка Велчева Станкова
Веселина Емилова Радованова
Виктория Емилиянова Ганчева
Павлина Филипова Тодорова
Светла Желязкова Нешева
Стефка Николова Байчева – Черногорова
Христина Дойчева Дойчева


   ПСИХОЛОЗИ
Галя Димитрова Гачева
Даниела Йорданова Бинева
Живка Величкова Величкова
Мария Иванова Георгиева
Станимир Михайлов Миланов

   ***********
Златина Карайотова - гл. счетоводител
Динка Лангидова - счетоводител
Младен Мудев  - шофьор