RCBurgas.com - Ресурсен център Бургас

Switch to desktop Register Login

 

Ресурсният център  е държавно обслужващо звено: извънучилищно педагогическо учреждение в системата на Народната просвета на територията на Бургаска област. Центърът подпомага успешното интегриране на децата и учениците със специални образователни потребности в общообразователна среда. Тук попадат деца и ученици, изпитващи затруднения при усвояването на учебното съдържание и постигането на държавното образователно изискване за съответния клас или група. Причина за това затруднение може да бъде сензорно увреждане (зрително или слухово), умствена изостаналост, физическо увреждане, езиково-говорно нарушение, обучителни трудности (дисграфия, дислексия, дискалкулия) или множество увреждания. Децата и учениците със специални образователни потребности растат, учат и творят заедно с връстниците си. Обучението им се провежда по индивидуални програми за обучение и развитие. Активен участник в процеса на интегриране е специалният педагог – ресурсен учител. Според индивидуалните нужди на всяко дете се осигурява и допълнителна специализирана подкрепа от логопед, рехабилитатор на слуха и говора, рехабилитатор на зрително увредени, психолог – един успешен модел, отдавна доказал своята ефективност в световен мащаб.


Цел: Основна цел на Ресурсният център е подпомагане на успешната интеграция на децата и учениците със специални образователни потребности в общообразователните училища и детски градини на територията на Бургаска област.

Дейността на Ресурсен център – Бургас се осъществява чрез екип от висококвалифицирани специалисти.

 

   ДИРЕКТОР
Антоанета Кирилова Стоянова
   ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
Мария Николова


   РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

 

Албена Милчева Димитрова Иванка Тоткова Димитрова Радка Христова Кирова
Ваня Вълкова Гочева Ирина Илиева Милушева Радка Янева Кирова
Валентина Андреева Марева Йовка Георгиева Момчилова Радостина Жекова Митева
Валентина Христова Димитрова Йовка Димитрова Желязкова Росица Николова Дохнева
Венета Щерионова Вълчева Йорданка Христова Динкова Румен Тодоров Тончев
Веселина Емилова Радованова Калина Иванова Илчева Румяна Стоянова Дапчева-Желева
Ганка Иванова Куртева Катя Тодорова Стоянова Силвия Димитрова Кънева
Ганка Хубанова Бакалова Константина Колева Колева Силвия Иванова Стамболиева
Галина Стоянова Цинова Мара Стефанова Тенчева Славина Стефанова Тошева-Тодорова
Галя Петрова Желчева Мариана Стоянова Стоянова Снежанка Борисова Стойнова
Димитрина Николова Ковачева Мариана Янева Стоева Соня Жекова Раднева
Дияна Делчева Петкова Мария Пенчева Кирякова Станимир Андонов Желев
Добринка Кънчева Ковачева Марияна Кирилова Георгиева Станислава Стефанова Кодева
Донка Недялкова Богданова Милена Николаева Атанасова Стойчо Стоянов Димитров
Доротея Димитрова Гористанова - Дачева  Милка Дончева Ватева Таня Русева Атанасова
Жечка Кръстева Филипова Милчо Жеков Попов Татяна Кирилова Кирова
Златина Димова Симеонова Настя Иванова Кирякова Тодор Павлов Павлов
Златина Желева Туршуджиян Нели Андреева Андреева Фотинка Иванова Краева
Златина Янева Мавродиева Николай Ненков Колев Янка Георгиева Иванова
Владка Стоянова Димитрова Нина Цветкова Бяндова Янка Добрева Георгиева
  Пепа Колева Апостолова Янка Иванова Атанасова
     


 

   ПЕДАГОГ НА ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ ДЕЦА
Татяна Тодорова Янакиева

   РЕХАБИЛИТАТОРИ НА СЛУХА И ГОВОРА
Марийка Василева Рашева
Таня Василева Бръсничева
Изабела Вътева - Петкова

   ЛОГОПЕДИ
Веселина Димитрова Гергинова
Величка Велчева Станкова
Павлина Филипова Тодорова
Стефка Николова Байчева – Черногорова
Светла Желязкова Нешева
Виктория Емилиянова Ганчева
Христина Дойчева Дойчева


   ПСИХОЛОЗИ
Елена Димитрова Колева
Станимир Михайлов Миланов
Даниела Йорданова Бинева
Живка Величкова Величкова
Мария Иванова Георгиева

   ***********
Златина Карайотова - гл. счетоводител
Динка Лангидова - счетоводител
Петьо Ботев Патракиев  - шофьор